Filter
Filter

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Povolanie: Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení , sociálny pedagóg/sociálna pedagogička
Bystrany, Bystrany 13

5362

1240€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javovo a reedukácie správania.



Spolupracuje s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a so špeciálnym pedagógom. Vo vzťahu 

 •  
 • k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálnopatologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti. Pracuje pravidelne skupinovo s triedami, ale aj individuálne so žiakmi na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triedach, čím predchádza konfliktom.

 • Základná škola, Bystrany 13
  Loading...
  1240€ /za mesiac
  Základná škola, Bystrany 13
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Centrum pre deti a rodiny DRaK

  Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

  Zabezpečenie odbornej činnosti so zameraním na ...

  Loading...