Filter
Filter
Loading...

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Povolanie: Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení
Prešov, Hlavná 18

8001

1000€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Zabezpečenie odbornej činnosti so zameraním na prácu s dieťaťom a členmi jeho rodiny na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo počas realizácie výchovného opatrenia v zariadení SPODaSK na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny, a to najmä:
- zabezpečuje všetky potreby dieťaťa, všestrannú a nepretržitú starostlivosť,
- poskytuje výchovu a pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
- zodpovedá za kvalitu vypracovania, priebehu a výsledkov výchovy podľa plánu výchovnej práce s dieťaťom alebo podľa individuálneho plánu,
- sleduje vývoj dieťaťa a svoje poznatky o vývine pravidelne zaznamenáva,
- vo výchovnej práci volí výchovné metódy, ktoré sú v súlade s deklaráciou detských práv,
- svojou výchovnou činnosťou rozvíja duševný a fyzický vývoj dieťaťa, prehlbuje manuálne zručnosti dieťaťa, rozvíja mravné cítenie,
- vedie a pripravuje dieťa pre reálny život, stará sa o šatstvo, obuv a celkové zaopatrenie dieťaťa,
- vytvára podmienky pre zdravý vývin dieťaťa,
- podporuje kontakty s biologickou rodinou dieťaťa a umožňuje stretávanie sa dieťaťa s biologickými rodičmi v zariadení SPODaSK,
- spolupracuje s ostatnými zamestnancami zariadenia SPODaSK a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Centrum pre deti a rodiny DRaK
Loading...
1000€ /za mesiac
Centrum pre deti a rodiny DRaK
...
Loading...
Nasledujúce
Loading...