Filter
Filter
Loading...

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

Povolanie: Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
Košice-Staré Mesto, Zádielska 1

4001

1130€

za mesiac

1. 7. 2024

Dátum začiatku

Metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu vo veciach správy majetku.
Vykonáva samostatné zabezpečovanie ekonomickej agendy v oblasti vnútornej prevádzky.
Vedie za regionálny úrad evidenciu faktúr, pohľadávok a záväzkov po formálnej, vecnej a číselnej stránke.
Zabezpečuje vyhotovenie platobných príkazov za regionálny úrad.
Vyhotovuje objednávky s kontrolou finančného krytia v rozpočte na obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác pre regionálny úrad.
Zabezpečuje objednávky kníh tlače a vedie ich evidenicu.
Zabezpečuje správu majetku štátu v správe regionálneho úradu, vykonáva jeho evidenciu, vkladá údaje do centrálnej evidencie majetku, pripravuje podklady pre inventarizáciu majetku a zabezpečuje proces s jeho nakladaním.
Sleduje prekročenie limitov telefónnych účtov zamestnancov regionálneho úradu, vedie evidenciu a likvidáciu cestovných účtov, zabezpečuje hotovostný platobný styk a pokladňu.
Zabezpečuje materiálno-technické vybavenie a skladové hospodárstvo regionálneho úradu, údržbu a drobné opravy a úlohy v oblasti energetického hospodárstva.
Zabezpečuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy súvisiace s výpožičkou budovy.

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
Loading...
1130€ /za mesiac
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
...
Loading...
Nasledujúce
PPA ENERGO s.r.o.

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - Plánuj...

Holcim European Business Services s.r.o.

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

Zodpovedá za monitorovanie, vykazovanie a koord...

IQVIA RDS Slovakia, s. r. o.

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

Develops and implements internal or external IT...

Loading...